• status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
 • status dijaka perspektivnega športnika,
 • status dijaka vrhunskega športnika,
 • status dijaka tekmovalca.

STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE:

Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje, in o izobraževalnem programu, po katerem se vzporedno izobražuje.

STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije.

STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.

STATUS DIJAKA TEKMOVALCA

Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne prireditve ter izmenjave – podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

MIROVANJE OZ. PRENEHANJE STATUSA

Na osnovi 8. oz. 9. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS 38/2009) lahko dijaku status miruje ali preneha.

Dijaku status miruje:

 • če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
 • če ne dosega pozitivne ocene pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,
 • če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
 • v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
 • iz drugih utemeljenih razlogov (neopravičeno izostajanje od pouka ali drugih razlogov).

Dijaku status preneha:

 • če preneha pogoj za pridobitev statusa,
 • če ob poteku mirovanja statusa ni dosegel pozitivne ocene pri programskih enotah oz. predmetih,
 • če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
 • če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
 • na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
 • s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.

O prenehanju pogoja za pridobitev statusa je dijak dolžan obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.