IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Zdravstvena nega

Izobraževalni program zdravstvena nega sistematično nadgrajuje splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih.
Dijaki si pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke, razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti ter spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu.

Kdo naj se vključi?

Vabimo devetošolce, ki:

 • imajo veselje do dela z ljudmi,
 • so urejeni, točni, natančni, redoljubni, znajo opazovati,
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, spoštljiv odnos do sočloveka, optimizem.

 

Usposabljanje

V programu tehnik zdravstvene nege se dijaki usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege, usposobijo se prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije in razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči.


Usposobijo se za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja in uporabo tega znanja v novih situacijah zdravstvene nege.

V programu zdravstvena nega si dijaki pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje v svoji stroki.

Razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi.

Usposobijo se za odprto komunikacijo, pridobijo znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekološko zavest, razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo,

pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti.

Pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc in razvijejo sposobnost dela v timu.

Poklicna matura

Vse o poklicni maturi

Poklicna matura

Vse o poklicni maturi
več

Več o programu

Preberi več o programu -Zdravstvena nega
več

Več o programu

Preberi več o programu -Zdravstvena nega

Posebni cilji izobraževalnega programa

Medicinske sestre/srednji zdravstveniki pomagajo pri varovanju in izboljševanju zdravstvenega stanja. Skrbijo za nego bolnikov in varovancev v zdravstvenih in socialnih zavodih (v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih za ostarele), v zdraviliščih in vzgojno varstvenih zavodih.


Pripravljajo delovne prostore in pripomočke za zdravstveno nego bolnikov v ambulantni dejavnosti, skrbijo za sprejem bolnikov v zdravstvene in socialne zavode. Bolnike negujejo ob različnih boleznih, opazujejo njegovo zdravstveno stanje, beležijo in o tem poročajo sodelavcem v zdravstvenem timu.

Bolnika pripravljajo na diagnostične in terapevtske posege in samostojno opravljajo manj zahtevne negovalne posege.

Izvajajo nujno medicinsko pomoč v okviru pristojnosti svojega poklica.

Medicinske sestre/srednji zdravstveniki delujejo na terenu, posebej ukrepajo v nepričakovanih nezgodnih situacijah, kjer nudijo nujno medicinsko pomoč.

Znanja, ki jih dijaki pridobijo v času šolanja v programu, so poleg splošnih predmetov predvsem še temeljito poznavanje medicinske stroke in zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, komunikacije, poznavanje zgradbe in delovanja človeškega telesa in posameznih organov, najpomembnejše bolezni in njihovo zdravljenje in zdravstveno nego ter osnove farmakologije (vede o zdravilih).

Ob zaključku šolanja dijaki opravijo poklicno maturo.

Naloge, ki jih uresničujemo s programom:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego,
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika,
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego,
 • zdravstvena vzgoja v okviru tima,
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode,
 • zdravstvena nega bolnika v različnih bolezenskih stanjih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih,
 • opazovanje, merjenje, beleženje življenjskih funkcij in poročanje o le-teh,
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege,
 • temeljni postopki oživljanja, ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.